5 วิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในห้องสอบสวน / ไต่สวนที่มีบรรยายกาศการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่เข้มงวด ผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านอาจคิดว่าการรีบลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำที่ผู้สอบสวน / ไต่สวนจัดทำขึ้นหลังสิ้นสุดการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวหารู้สึกสบายใจ เพราะจะได้รีบออกไปให้พ้นจากห้องสอบสวน / ไต่สวน โดยเร็วที่สุด

แม้จะรู้สึกสบายใจที่ได้ทำเช่นนั้น แต่การเซ็นชื่อในบันทึกถ้อยคำที่ผู้ถูกกล่าวหารู้สึกไม่เห็นด้วยกับข้อความหรือเนื้อหาที่ผู้สอบสวน / ไต่สวน จดบันทึกไว้ โดยปราศจากการทักท้วงหรือแก้ไขจากท่าน ความรีบร้อนเช่นนั้น อาจได้มาซึ่งความสบายใจเพียงชั่วครู่ แต่ก็อาจนำมาซึ่งความทุกข์ใจที่ยาวนานกว่าในภายหลัง


ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ท่านต้องทนทุกข์หรือเศร้าใจในภายหลัง ท่านจึงควรอ่านวิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในการสอบสวน / ไต่สวน ด้วยวาจา หรือในกรณีที่ท่านถูกเรียกตัวให้มาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยวาจา หลังการส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ดังนี้

 1. คำพูดหรือการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ที่ผู้ถูกกล่าวหาพูดกับผู้สอบสวน / ไต่สวนนั้น เรียกว่า “คำให้การ” ซึ่งผู้สอบสวน / ไต่สวนจะทำการสรุปย่อ “คำพูด” หรือ “การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา” ของท่านลงในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
 2. แม้ข้อความในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา จะไม่ตรงกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือคำพูดของท่านที่พูดออกไปทั้งหมด ก็เพราะเป็นการจดบันทึกฯ แบบสรุปย่อตามคำพูดของท่าน แต่สิ่งที่ท่านต้องทำคือ การตรวจดูบันทึกถ้อยคำนั้นว่ามีข้อความหรือเนื้อหาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่สำคัญ ตรงกับสิ่งที่ท่านพูดออกไปหรือไม่ หรือเป็นการสรุปย่อตามสิ่งที่ผู้สอบสวนคิด (ซึ่งการสรุปย่ออย่างหลังนี้อันตรายมาก  หากเป็นการสรุปย่อ เฉพาะสิ่งที่เป็นผลร้ายตามหลักองค์ประกอบความผิด โดยมองข้ามพฤติการณ์ต่างๆ ที่เป็นคุณ อันจะเป็นเครื่องบ่งชี้เจตนากระทำผิดของท่าน) 
 3. อย่าลังเลหรือเกรงใจที่จะแก้ไขคำให้การ หากท่านพบว่ามีข้อความในบันทึกฯไม่ตรงกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ท่านพูด หรือสิ่งที่ท่านประสงค์ให้ผู้สอบสวนบันทึกไว้ในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา เพราะข้อความเหล่านี้คือคำพูดหรือคำให้การของท่านที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดี ท่านควรร้องขอให้ผู้สอบสวนทำการจดบันทึกข้อความที่ต้องการให้การไว้ โดยเฉพาะถ้อยคำเกี่ยวกับพฤติการณ์ต่างๆตามองค์ประกอบความผิดในข้อกฎหมาย หรือสิ่งที่เป็นคุณต่างๆ เพราะถ้อยคำในพฤติการณ์บางอย่างที่ท่านให้การถึง อาจมีคุณค่าทางกฎหมายเพราะเป็นตัวบ่งชี้ “เจตนากระทำ”ของท่าน ที่ผู้สอบสวน ผู้ตรวจสำนวน และ อกพ.กรม , กศจ.หรือ ก.ท้องถิ่นต่างๆ อาจหยิบยกมาประกอบการพิจารณาความผิด และการพิจารณาโทษ
 4. จงกล้าที่จะแก้ไขหรือตัดทอนข้อความในบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา หากท่านเห็นว่ามีข้อความใดไม่ตรงกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ท่านพูด เพราะบางครั้งการสรุปย่อความที่คลาดเคลื่อน อาจเกิดจากทักษะการใช้ภาษาหรือมุมมองในสิ่งที่ผู้สอบสวนคิด ซึ่งกรณีเช่นนี้สำหรับผู้ถูกกล่าวหามือใหม่อาจสังเกตเห็นได้ยาก เพราะความไม่รู้เรื่องเทคนิคการสอบสวนกับหลักการในเรื่ององค์ประกอบความผิด  เว็บวินัยฯ ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าองค์ประกอบความผิดก็เหมือนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้สอบสวน/ไต่สวน ต้องยึดถือใช้เป็นสูตรหรือแนวทางในการค้นหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ท่านจงอย่ากังวลใจว่าผู้สอบสวน/ไต่สวน จะปฎิบัติกับท่านอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากการร้องขอแก้ไขข้อความต่างๆ เพราะหากข้อความตามบันทึกถ้อยคำของท่าน ไม่อยู่ในสูตรหรือสมการที่จะออกผลลัพธ์ว่า “ลงโทษ” ได้   ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถใช้ประโยชน์จากบันทึกถ้อยคำของท่านฉบับนั้น มาลงโทษท่านได้
 5. จงจำไว้ว่า “บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา” เป็นหลักฐานการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในคดีความ ดังนั้น กระบวนการลงโทษต่างๆที่เกิดขึ้น อาจมีผลมาจากบันทึกถ้อยคำฯที่ท่านลงลายมือชื่อรับรองไว้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อในชั้นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ หรือการสู้คดีอาญาในชั้นศาล แม้ภายหลังท่านจะโต้แย้งว่าข้อความที่ถูกบันทึกไว้นั้น มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ตาม แต่คำโต้แย้งเช่นนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะมีน้ำหนักให้ผู้ใดรับฟัง ด้วยเหตุที่ขณะท่านลงชื่อในบันทึกถ้อยคำดังกล่าว ท่านมิได้ถูกล่อลวง บังคับหรือขืนใจ อีกทั้งยังมีฐานะเป็นถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีวุฒิภาวะสูงกว่าคนปกติทั่วไป

Tips 5 วิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

เมื่อใดที่ท่านลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำ เมื่อนั้นย่อมหมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อความ และเนื้อหาของการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดในบันทึกถ้อยคำนั้นว่าเป็นความจริง ดังนั้น ก่อนการลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำทุกครั้งท่านควรตรวจสอบข้อความและเนื้อหาในบันทึกถ้อยคำอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้ง จะต้องระมัดระวังเรื่องการเลือกใช้ “คำ” ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

เพราะบางครั้งผู้สอบสวน / ไต่สวน อาจมีการสรุปคำให้การของท่าน โดยเลือกใช้ “คำ” ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่มีเพียงความหมายแตกต่างกันในด้านความรู้สึกและอารมณ์เพียงเล็กน้อย แต่ “คำ” ดังกล่าวอาจเป็น “คำ” ที่มีผลแตกต่างกันอย่างมากในด้านกฎหมายหรือการลงโทษ ตัวอย่าง กว้างๆก็เช่น คำว่า “ใกล้ค่ำ” ซึ่งมีความหมายว่า “จวนหรือใกล้จะมืด ใกล้หมดแสงอาทิตย์” กับคำว่า “หัวค่ำ” ซึ่งมีความหมายว่า “เวลาแรกมืด แต่หมดแสงอาทิตย์แล้ว ” หากมองเผินๆ คำทั้งสองคำต่างก็เป็น “คำ”ที่ให้ความรู้สึกและอารมณ์ในด้านแสงที่สลัวต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ทว่าในด้านกฎหมายและการลงโทษถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ถือเป็นเหตุฉกรรจ์อย่างหนึ่งที่ผู้กระทำผิดต้องรับโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ในเวลากลางวัน ซึ่งรายละเอียดเล็กๆในเรื่องการเลือกใช้คำในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานี้ เป็นอีกสิ่งที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ควรมองข้าม


โดยเฉพาะการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในมูลอาญา ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผู้สนับสนุน” การกระทำผิดของผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน ท่านจะต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้อง รวมทั้งต้องนำข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นคุณ มาพูดหรือขยายความการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ผู้สอบสวน ผู้ตรวจสำนวน หรือองค์คณะผู้พิจารณาโทษเห็นได้อย่างชัดเจน จะถือสโลแกน “พูดน้อย ต่อยหนัก” ไม่ได้นะครับ เพราะส่วนใหญ่ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯ ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา มักจะถูกมัดมือชกด้วยพยานเอกสารต่างๆ ที่ท่านลงนามไปในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้น ท่านคงต้องใช้สโลแกน “ปากก็ต้องกัด  เท้าก็ต้องถีบ” เพื่อออกอาวุธในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ครบทุกกระบวนท่าครับ.  

on 22:47 by วินัย.com โทรปรึกษาฟรี |  

ชี้แจงข้อกล่าวหา…เส้นทางที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

         
      ผู้ถูกกล่าวหาหลายท่านอาจเคยได้ยินเรื่องการสอบสวน/ไต่สวน ที่สุดท้ายแล้ว “จบไม่สวย” นั่นอาจเป็นเพราะความยุ่งยากในการชี้แจงข้อกล่าวหานั้น นอกจากจะมีเรื่องความไม่รู้วิธีการเขียนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และการขาดไร้ซึ่งรูปแบบ และตัวอย่างหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว การรับมือกับ “ข้อกล่าวหา” ที่หนักหน่วงเป็นอีกหนึ่งโจทก์ใหญ่ ที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องประสบ อีกทั้ง ยังมีปัญหาเรื่องการค้นหา “พยานหลักฐาน” เพื่อนำมา สนับสนุนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เป็นเรือพ่วงติดตามมา ซึ่งแต่ละปัญหาล้วนชวนให้ผู้ถูกกล่าวหา บางท่านถึงกับท้อแท้ และสิ้นหวังต่อการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานเอกสารเก่าที่ย้อนหลังไปหลายปี

การชี้แจงข้อกล่าวหา ปปช ,คำชี้แจงข้อกล่าวหา ปปช

รูปแบบการชี้แจงข้อกล่าวหา

        การแก้ข้อกล่าวหาในการสอบสวน / ไต่สวนนั้น ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา สามารถดำเนินการแก้ข้อกล่าวหา ได้ 2 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น
 1. หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
 2. การให้ถ้อยคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
       แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ถูกกล่าวหา มักจะเลือกการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแบบส่งเป็นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา มากกว่าการเข้าให้ถ้อยคำชี้แจงข้อกล่าวหา อาจเป็นเพราะมันง่าย รวมทั้งสามารถเลือกส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ก็ได้ บรรดาความตึงเครียดจากการเผชิญหน้า ระหว่างผู้ถูกกล่าวหา ในฐานะผู้ท้าชิงข้อกล่าวหา กับผู้สอบสวน/ไต่สวน ในฐานะผู้ตั้งข้อกล่าวหาก็ลดน้อยลง เพราะเมื่อส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อกันแล้ว แต่ละฝ่ายก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตน แทบจะไม่ต้องพบกันอีก แต่ในความเรียบง่ายและความสะดวกสบายเช่นนี้ ก็อาจเป็นมหัตภัยเงียบและแฝงไว้ด้วยความน่ากังวล ว่าในอีก 5 – 6เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า  จะมีคำสั่งลงโทษหรือหนังสือแจ้งผลการยุติเรื่อง แจ้งเวียนมาให้เซ็นทราบหรือไม่ อย่างไร

ชี้แจงข้อกล่าวหา ตัวแปรอนาคตและอิสรภาพ

        ที่จริงแล้วทีมงานเว็บวินัยฯ คุยกันมาเยอะตอนทำเนื้อหาเรื่องการสอบสวนวินัยร้ายแรง และการไต่สวนที่มีการชี้มูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาในเพจการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ว่า ไม่อยากเล่าเรื่องหรือยกตัวอย่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างคนโลกสวย เพราะปลายทางของกระบวนการสอบสวน/ไต่สวน ไม่ได้มีแต่เรื่องเชิงบวก ผู้ถูกกล่าวหาที่ผิดหวัง อาจมีภาระเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัย หรือการต่อสู้คดีอาญาติดตามมาภายหลัง แต่สุดท้ายแล้วภาพที่ทีมงานคิดว่าใครๆอยากเห็น ก็คงหนีไม่พ้นภาพแห่งชัยชนะในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งก็คือ “การยุติเรื่อง” หรือการได้รับคำวินิจฉัยให้ข้อกล่าวหาตกไป

        ดังนั้น ทีมงานเว็บวินัยฯ จึงได้คิดจัดทำบทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ในกระบวนการสอบสวน/ไต่สวน เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกท่านได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้คดี ช่วยตนเองให้พ้นจากความรับผิดได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป


วิธีชี้แจงข้อกล่าวหา , ตัวอย่างการชี้แจงข้อกล่าวหา ปปช , ตัวอย่างการชี้แจง

เทคนิค "ชี้แจงข้อกล่าวหา"     

        การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในทางกฎหมายนั้น ผู้ถูกกล่าวหาจำต้องมีเทคนิคในการแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งเทคนิคสำคัญของการชี้แจงข้อกล่าวหาที่จะกล่าวไว้เบื้องต้นในหน้าเพจนี้ คือ การจับกลุ่มข้อความตามการบรรยายข้อกล่าวหา ของผู้สอบสวน/ไต่สวน และนำมาถอดแยก แบ่งตามองค์ประกอบความผิด ในฐานผิดต่างๆ ตัวอย่าง เช่น
 1. ฐานความผิดทางวินัย ตามประเภทข้าราชการ เช่น พรบ.ขรก.พลเรือน พรบ. ขรก.ครู หรือ ขรก.ท้องถิ่น
 2. ฐานความผิดทางอาญา หมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147 – 166)
 3. ฐานความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
       ทั้งนี้ เพื่อการค้นหาพฤติการณ์กระทำผิด ตามท้องเรื่องที่ถูกกล่าวหาในแต่ละองค์ประกอบความผิด  กับทั้งเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เลือกใช้เป็นประเด็นโต้แย้งในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตามแนวทางต่อสู้คดีที่วางไว้   
       และนอกจากเทคนิคการชี้แจงข้อกล่าวหาข้างต้นแล้ว กระบวนการแก้ข้อกล่าวหายังมีเทคนิคที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการนำข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งผ่านการเก็บข้อมูลและการค้นหาพยานหลักฐานจนได้ข้อยุติแล้ว มาปรับกับองค์ประกอบความผิดตามข้อกฎหมาย และใช้เป็นข้อมูลหรือวัตถุดิบในการเขียนแก้ข้อกล่าวหา เพราะการส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ด้วยคำอธิบายที่สั้น และขาดเหตุผล  รวมทั้ง ไร้ซึ่งพยานหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการแก้ข้อกล่าวหา มันอาจจะเกิดผลร้ายต่อรูปคดีของผู้ถูกกล่าวหาในชั้นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษหรือชั้นศาล 

ท้ายเพจ “ชี้แจงข้อกล่าวหา”

       หากเปรียบเปรยว่า การลงทุนเก็บพยานหลักฐานเพื่อประกอบการชี้แจงข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน / ไต่สวนนั้น เปรียบเสมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัว  ก็คงจะเป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดไปจากข้อความท้ายนี้เท่าใดนัก 
       เพราะว่ากระบวนการทางวินัยตั้งแต่ต้นจนจบ ต่างใช้การพิจารณาในระบบไต่สวนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ
 1. การพิจารณาชั้นสอบวินัย / ชั้นไต่สวนชี้มูลความผิด -> ใช้ระบบไต่สวน
 2. การพิจารณาชั้นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ  –> ใช้ระบบไต่สวน
 3. การพิจารณาชั้นศาลปกครอง –> ใช้ระบบไต่สวน 
 4. การพิจารณาชั้นศาลคดีทุจริตฯ –> ใช้ระบบไต่สวน
      ดังนั้น เมื่อกระบวนการทางวินัยทุกระดับชั้น ต่างใช้การพิจารณาในระบบไต่สวน ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา จึงควรมองการณ์ไกล ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน / ไต่สวน และวางแผนการเก็บพยานหลักฐานที่เป็นคุณต่อตัวท่าน และเหมาะสมสำหรับการต่อสู้คดี หรือการขอลดหย่อนโทษ  หากว่าท่านจำต้องลงสนามในชั้นอุทธรณ์ฯ หรือชั้นศาล เพื่อต่อสู้อีกครั้งให้กับอนาคตการงาน และอิสรภาพแห่งชีวิตครับ


on 20:26 by วินัย.com โทรปรึกษาฟรี |