ค่าบริการสำนักงานกฎหมาย วินัย.com รับให้คำปรึกษา และให้บริการเฉพาะทางเกี่ยวกับการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่างๆ ที่เกิดจากการสอบสวน / ไต่สวน และการสอบละเมิด ดังนี้

งานแก้ข้อกล่าวหา

 • การสอบวินัย
 • การสอบละเมิด
 • การไต่สวนของ ปปท.
 • การไต่สวนของ ปปช.
งานอุทธรณ์โทษ และค่าสินไหมทดแทน
 • การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย 
 • การอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 • การคัดค้านคำแก้อุทธรณ์ต่างๆ 
 • การจัดทำคำแถลงประกอบการยื่นอุทธรณ์

งานคดีปกครอง 

 • คดีวินัย
 • คดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
อัตราค่าบริการ

 • งานร่างคำชี้แจงฯ การสอบวินัยไม่ร้ายแรง  ราคา 10,000.- บาท 
 • งานร่างคำชี้แจงฯ การไต่สวน / การสอบวินัยร้ายแรง / การสอบละเมิด   ราคา 2 - 40,000.- บาท
 • งานร่างคำอุทธรณ์โทษ และค่าสินไหมทดแทน  ราคา  3 - 50,000.- บาท
 • งานคดีปกครอง วินัย - ละเมิด ตามข้อยุ่งยากและความซับซ้อนของคดี
 • มีบริการนอกสถานที่ และต่างจังหวัด

                 

Tel. 099-450-5536

สำนักงานกฎหมาย วินัย.com  
 • ถ.รังสิต - ปทุมธานี   
 • ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
 • จ.ปทุมธานี  
 • ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
 • ติดสถานีรถไฟรังสิต และท่ารถเมล์ ปอ.29 , ปอ.504