โทรปรึกษาการแก้ข้อกล่าวหา ฟรี 099 450 5536

บริการร่างคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

สอบวินัย สอบละเมิด และการไต่สวนต่างๆ

บริการร่างคำอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

สอบวินัย สอบละเมิด และการไต่สวนต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

สอบวินัย สอบละเมิด และการไต่สวนต่างๆ