Ads block

Banner 728x90px

อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ในปัญหาข้อเท็จจริง


เพราะประวัติศาสตร์มักจะถูกเขียนโดยผู้ชนะ ดังนั้น ร่องรอยการต่อสู้ บาดแผล และคราบน้ำตาของผู้แพ้ จึงอาจไม่มีการบันทึกไว้”  
จากประสบการณ์งานอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ผ่านมา วินัย.com พบว่าส่วนใหญ่เนื้อหาในสำนวนการสอบสวน มักจะมีแนวโน้มเช่นเดียวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ปราศจากความดีของผู้ถูกกล่าวหา

ดังนั้น หากในชั้นสอบสวน / ไต่สวน ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ครู ท้องถิ่น เทศบาล อบต. หรือ พนักงานราชการ ไม่ได้วางแผนการเขียน “หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา” แบบจัดหนัก จัดเต็ม แยกเป็นรายประเด็น ทั้งพยานเอกสารและพยานบุคคลด้วยเทคนิคคดี เพื่อให้สำนวนการสอบสวน / ไต่สวน ได้ปรากฎ ร่องรอยการต่อสู้ (ข้อโต้แย้ง) ของผู้อุทธรณ์ รวมทั้ง ผลการพิจารณาของผู้สอบสวน / ไต่สวน ต่อประเด็นข้อต่อสู้ (ข้อโต้แย้ง) ดังกล่าวในสำนวนฯ เพื่อให้ผู้อุทธรณ์ฯ ได้ใช้เป็นหัวเชื้อสำหรับการเขียนอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ในอนาคตแล้ว

การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ในกลุ่มปัญหาข้อเท็จจริงที่ขาดการวางแผนมาตั้งแต่ชั้นสอบสวน / ไต่สวน ก็อาจไม่เป็น “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์” ให้กับผู้อุทธรณ์ฯ  เพราะการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ง่าย เหมาะสม และตรงประเด็นที่สุด ก็คือการนำเอาข้อบกพร่องที่เกิดจากการรับฟังข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน ตามที่ปรากฏในรายงานสอบสวน / ไต่สวน มาวิเคราะห์หาข้อโต้แย้ง และทำการหักล้างความเห็นของผู้สอบสวน / ไต่สวน หรือ อกพ. กศจ. ผู้สั่งลงโทษ ว่าไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรมกับท่านอย่างไร

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้อุทธรณ์ฯ ที่รายงานสอบสวน / ไต่สวน ไม่ปรากฏร่องรอยการต่อสู้ (ข้อโต้แย้ง) ให้เป็นหัวเชื้อไว้เขียนข้ออุทธรณ์ฯ นั้น  วิธีการแก้ไขในชั้นอุทธรณ์นี้ จะคล้ายกับการเขียนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาขึ้นมาใหม่ โดยผู้อุทธรณ์ฯ ที่เป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ครู ท้องถิ่น เทศบาล อบต. และพนักงานราชการ (ยกเว้น ขรก.พลเรือนศาลฯ) จะต้องเริ่มการเขียนอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ช่วงการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฯ ไล่ไปจนถึงขั้นตอนการพิจารณาความผิด และการพิจารณาโทษ ตามที่ปรากฎในรายงานสอบสวน / ไต่สวน เพื่อปูทางให้รูปคดี มีน้ำหนักเอนเอียงมาทางผู้อุทธรณ์บ้าง แม้จะเป็นการยากที่คำอุทธรณ์ฯ ไม่กี่หน้ากระดาษ จะไปหักล้างเนื้อผ้าจำนวนหลายร้อยหน้าในสำนวนสอบสวน / ไต่สวน ได้ทั้งหมด แต่หากท่านโชคดี พบข้อบกพร่องที่สำคัญ และนำไปเขียนเป็นคำอุทธรณ์ฯ ให้ถูกจุด ก็อาจส่งผลให้เกิดการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงนั้น ไปในทิศทางที่ดี หรือเป็นคุณ แก่ผู้อุทธรณ์ฯ ก็อาจเป็นได้ครับ

TIPS: อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย

นอกจากเทคนิคสำคัญ ในเรื่องการแบ่งการเขียนอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ออกเป็น กลุ่มปัญหาข้อเท็จจริง และกลุ่มปัญหาข้อกฎหมาย ตามตัวอย่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิคที่สำคัญอีกประการสำหรับผู้อุทธรณ์ฯ ที่เป็น ขรก.พลเรือน ตำรวจ ครู ท้องถิ่น เทศบาล อบต. และพนักงานราชการ ซึ่ง วินัย.com  อยากจะกล่าวแนะนำไว้ ก็คือ การเขียนข้อโต้แย้งต่างๆ ในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยนั้น ผู้อุทธรณ์ฯ จะต้องอ้างถึงพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งในคำอุทธรณ์ฯ ของตนด้วย มิฉะนั้น ข้อโต้แย้งดังกล่าวอาจเป็นข้อโต้แย้งเพียงลอยๆ เพราะไม่มีพยานหลักฐานมารองรับ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง

และหากผู้อุทธรณ์ฯ จะกล่าวอ้างถึงพยานหลักฐานเดิม ที่ท่านเคยอ้างไว้ในชั้นสอบสวน / ไต่สวน ต่อมาในชั้นอุทธรณ์ฯ ท่านประสงค์จะอ้างพยานหลักฐานชิ้นนั้นอีก ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ท่านต้องเขียนคำอธิบายและยืนยันให้ชัดเจน ว่าพยานหลักฐานชิ้นนั้น จะไปหักล้างความเห็นและคำวินิจฉัยตามรายงานการสอบสวน / ไต่สวน หน้าใด บรรทัดใด และที่สำคัญท่านจะต้องเขียนถึงความบกพร่องจากการรับฟังพยานหลักฐานชิ้นนั้น ที่เกิดขึ้นในชั้นสอบสวน / ไต่สวน ให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย

แต่สิ่งสำคัญที่วินัย.คอม อยากจะเน้นย้ำสำหรับผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ทั้งที่เป็น ขรก. พลเรือน ตำรวจ ครู ท้องถิ่น เทศบาล อบต. และ พนักงานราชการ ก็คือการไล่เนื้อหาในสำนวนการสอบสวน / ไต่สวนเพื่อหาข้อบกพร่องทางคดีนั้น มันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์ เพื่อไล่ตรวจหาว่าสำนวนการสอบสวน / ไต่สวนนั้น มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอยู่ที่ใด เพื่อที่ท่านจักได้นำมาเขียนเป็นคำอุทธรณ์ให้ถูกจุด เพราะว่าการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยนั้น หากโต้แย้งโดนจุดตายของสำนวนฯ ก็มีผลให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ แต่ถ้าโต้แย้งผิดจุด ก็อาจสร้างแค่แผลถลอก มีผลเพียงการแก้ไขข้อความในคำสั่งลงโทษ โดยที่ผู้อุทธรณ์ฯ ยังคงต้องรับโทษตามเดิม ดังนั้น เพื่อป้องกันการยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ไม่ถูกจุดสำคัญทางคดี สำหรับผู้อุทธรณ์ฯ ที่ไม่ได้จบการศึกษาทางกฎหมาย จึงควรเขียนคำอุทธรณ์ฯ ภายใต้คำแนะนำของเพื่อนผู้มีประสบการณ์ทางกฎหมาย เพื่อที่เพื่อนจักได้พาท่านทะลุทะลวงสำนวนการสอบสวน / ไต่สวนให้ถูกจุดสำคัญ เพราะช่วงเวลา 30 วันของการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่สั้น และวิกฤตเป็นอย่างยิ่ง การไปอยู่คนเดียวเพื่อหาตำราอ่าน ต่อสู้เอง อาจไม่ทันการณ์ครับ

by อ.แจ๊ค ที่ปรึกษาคดีวินัย