วินัยข้าราชการ

    

วินัย ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมคือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ และสำหรับคำว่า "วินัย" ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว "วินัย" คือ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ สำหรับควบคุมพฤติกรรม และความประพฤติของกลุ่มบุคคลในสังคม ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแบบแผน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เช่น วินัยข้าราชการพลเรือน คือ ระเบียบ แบบแผน เรื่องความประพฤติของข้าราชการพลเรือน ส่วนวินัยข้าราชการครู คือ ระเบียบ แบบแผน เรื่องความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการ หากจะกล่าวอย่างเจาะจงก็คือ ระเบียบ  แบบแผน สำหรับควบคุมความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น "ข้าราชการพลเรือน" ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
โดยที่วินัยข้าราชการ จะมีทั้งที่เป็นข้อห้ามมิให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ และที่เป็นข้อบังคับให้ข้าราชการต้องนำไปปฎิบัติ  ซึ่งข้อห้ามและข้อปฎิบัติทางวินัยเหล่านี้ จะมีสภาพบังคับกับตัวข้าราชการ ทั้งในและนอกเวลาราชการ ตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังมีฐานะเป็น "ข้าราชการพลเรือน" ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

วิธีการรักษาวินัย

วิธีการรักษาวินัยข้าราชการ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี ดังนี้
  1. วิธีการรักษาวินัยโดยตัวข้าราชการเอง ซึ่งวิธีการรักษาวินัยโดยวิธีการนี้ ตัวข้าราชการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวินัยของทางราชการทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้อปฎิบัติ  รวมทั้งจะต้องเป็นผู้มีความสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัยข้าราชการ
  2. วิธีการรักษาวินัยโดยผู้บังคับบัญชา วิธีการรักษาวินัยวิธีนี้ จะเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ จะทำหน้าที่สอดส่อง ควบคุม ดูแลความประพฤติของเหล่าข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง ทำการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้ง การเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ความสำคัญของวินัย

วินัย มีความสำคัญทั้งต่อระบบราชการและต่อข้าราชการ ดังนี้
  1. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้แก่หน่วยงาน และตัวข้าราชการ
  2. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ที่มีกับหน่วยงาน และตัวข้าราชการ 
  3. วินัยมีความสำคัญในด้านการเสริมสร้างความประพฤติที่ดี ให้แก่ต้วข้าราชการ