โทรปรึกษาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา... ฟรี 099 450 5536

หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

การไต่สวน - สอบวินัย - สอบละเมิด

หนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

การไต่สวน - สอบวินัย - สอบละเมิด

การไต่สวน-สอบวินัย-ละเมิด

รักษาความลับ ส่งงานตรงเวลา ไม่เก็บเงินล่วงหน้า ชำระเมื่อส่งงาน

การไต่สวน - สอบวินัย - สอบละเมิด